Tungmetall filtrering

Tungmetall filtrering

[bilde]

Vann ut etter Filtralite HMR rensesteg

Sammen med Leca så leverer vi en unik løsning for filtrering og reduksjon av både partikkulære og oppløste tungmetaller. Vi har sammen med de og Containertech nå kjørt deres nyutviklede Filtralite HMR på flere anlegg for å redusere mengden med oppløste tungmetaller. Dette har vist stor effekt og vi oppnår og en stor effekt på regenerering av filtermaterialet gjennom løsning for tilbakespyling.

Bilde fra en av Filtercontainerene som er i drift

Vi har kjørt over 200 tilbakespylinger av filtermaterialet og ser at vi kan holde filtreringseffekten oppe over lang tid med opperasjon selv om vannet som kommer inn er av høy forurensingsgrad.

Filtralite HMR

[bilde]

Filtralite HMR

Filtralite HMR er fremstilt fra en spesial leire og med en produksjonsprosess som gir veldig stor overflate og vanngjennomstrømmning, dette i tillegg til at det kan tilbakespyles og dermed kjøre stabilt over veldig lang tid gjør at dette er en unik løsning for å absorbere og redusere oppløste tungmetaller i tilleg til at vi filtrerer bort de aller fineste partikklene i vannet i dette rensesteget.

Filtralite HMR kan til en viss grad sammenlignes med Granulated Activated Carbon (GAC), men er unikt i debn forstand at vi kan kjøre gjentatte tilbakespylinger på dette og dermed oppnå veldig lang levetid på materialet før det kan tas i retur og gjennvinnes.
[bilde]
Sammenligning mellom Filtralite HMR og GAC


Trykkfilter

Trykkfilter

[bilde]

Trykkfilter og Combi unit for uttak av slam

Vi leverer løsning for filtrering og fjerning av partikler var vann og væsker, denne løsningen har vi utviklet og levert i sammarbeid med Obeling Filter som gjennom mange år har levert løsninger til mange forskjellige applikasjoner.
Dette gjør at vi leverer løsninger basert på utprøvde teknologier og løsninger som gir våre kunder ett godt produkt i ny innpakning.

Trykkfilter unit

Styreskap og Kompressor med trykktank

Det unike med denne løsningen er at vi klarer å ta ut slammet med vann innhold på mellom 14 og 30% avhengig av partikkelfordeling. Dette gjør at vi på veiprosjekter som det stilles stadig strengere krav til kan muliggjøre å levere slam med tippbil isteden for med slambiler slik det blir gjordt i dag.

På nye prosjekter i dag så er det ofte krav til vanninnhold under 40% og det gjør at våre kunder kan møte disse kravene og samtidig oppnå en stor miljøgevinst med tanke på bortkjøring av slam fra operasjonen, og ofte også store økonomiske besparelser på transport og håndteringskost.

Trykkfilter kjører fullautomatisk og benytter ett gjenbruksfilter som rengjøres mellom hver opperasjon med hjelp av vann og luft og gjør at det kan kjøre lenge før det må byttes, vi har og overvåking på vannmengder osm kommer inn i anlegget slik at dersom det ikke kommer vann inn så går systemet i pausemodus og dermed trenger det ikke tilsyn i form av operasjon, med en gang vi ser vann inn i anlegget gjennoptar det operasjonen og tar ut avfallet som samles i Combi Unit løsningen vår.

[bilde]
PID for trykkfilter løsning


Mudwizard

MudWizard

[bilde]

For at man skal oppnå en effektiv og fullgod utfelling av forurensing i vannet så benytter vi en spesialtilpasset løsning for å tilsette pulymer, dette er utviklet i sammarbeid med Technosub i Canada og benytter deres tablettbaserte polymer.
[bilde]

Stor effekt i lite volum polymer.

Vår løsning benytter en omrører (Dissolver) som vi fyller med tabletter og doserer en polymerholdig vannmengde i forurenset vann som kommer inn i renseprosessen. Dette gjør at vi kan behandle store mengder vann som klarner på sekunder etter behandling.
[bilde]

PID på MudWizard injeksjon

Ved hjelp av styresystemet som fullautomatisk tilsetter MudWizard etter hvor forurenset vannet er så oppnår vi en stabil drift av anlegget der riktig dosering skjer uavhengig av vannforurensing. Vi kan og bruke mange forskjellige MudWizard sammensetninger slik at vi oppnår best mulig effekt avhengig av forurensning som kommer inn.

På denne måten kan vi behandle forskjellige typer forurensninger både organiske og partikulære forurensinger. Vi kjører vann som er bahandlet videre i renseprosessen til sedimentering avhengig av valg som gjøres på hvert enkelt anlegg. her har vi forskjellige løsninger vi kan tilby og alle våre løsninger er modulbasert slik at vi kan skreddersy etter ønsker som kunden må ha.

Vi leverer og MudWizard løsningen i en egen Combi Unit der vi har integrert MudWizard tilsettning og sedimentering i samme container dette gjør at vi kan levere løsning for utfelling på ett veldig lite fotavtrykk og kan fjerne avfallsslam direkte i starten av renseprosessen.